Personuppgiftspolicy för Maid for you i Sverige AB

 1. Personuppgifter för lokalvårdsverksamhet, städtjänster m.m.
  • o.m. 25 maj 2018 är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gällande lag i Sverige. Detta innebär ett stärkt skydd för enskilda personliga integritet och ställer hårdare krav på huvudpersonuppgifter får behandlas. Vid tillhandahållande av lokalvårdstjänster och städtjänstverksamhet, nedan benämnd tjänsterna, behandlas personuppgifter framförallt i form av personals personuppgifter och kunders personuppgifter.
 • Denna personuppgiftspolicy har upprättats med utgångspunkt från verksamheten enligt ovan.
 1. Bakgrund och syfte
  • 2.1Maid for you i Sverige AB, 556925-4917, nedan Maid for you, värnar om sina anställda, samarbetspartners och kunders integritet och är mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skyddade personuppgifter som rör honom eller henne.
 • 2.2 Maid for you har därför antagit denna policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna.
 • 2.3Om en behandling av personuppgifter skulle strida mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen finns risken för intrång i den personliga integriteten för den registrerade. Vidare kan Maid for you dessutom bli skyldiga att utge skadestånd eller påföras en administrativ sanktionsavgift.
 • 2.4 För att undvika sådana konsekvenser är alla medarbetare skyldiga att följa dessa riktlinjer.

3.Tillämpningsområde och omfattning

Policyn gäller för Maid for you’s samtliga anställda.

 

 • Maid for you’s styrelse ska se till att denna policy efterlevs, vilket b.la. innefattar utbildning för anställda. Information till anställda ska även innefatta information om att överträdelse av policyn kan medföra t.ex. arbetsrättsliga konsekvenser.

 

 • De grundläggande uppgifter som beskrives nedan skall alltid iakttas med hur personuppgifter behandlas.

 

 1. Varför behandlar dina personuppgifter?
  • För att Maid for you ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till denna.

 

 • Maid for you behandlar personuppgifter för att administrera fakturering och logistik avseende de kunder som Maid for you tillhandahåller tjänster till.

 

 • Maid for you hanterar även personuppgifter för anställda vad gäller lönehantering, administration m.m.

 

 1. Ansvar för behandling av dina personuppgifter
  • Maid for you är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Behandling av personuppgifter sker i samband med

1/ tillhandahållande av städtjänster

2/ Maid for you´s interna administration

3/ logistik och arbetsledning för hur, var och när städtjänsten ska utföras

4/ information avseende anställda på hemsidan

 

 1. Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje man eller att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 1. Vilken laglig grund har vi för personuppgiftesbehandling?
  • Ändamål med behandling                                                     Laglig grund

Utförande av tjänster till kunder            Avtal

Löneutbetalningar                                 Avtal

Fakturering och administration             Avtal

Registerförteckning

7.1           Register och Ändamål

Visma spcs – Hantering av adresser för utförande av tjänster samt fakturering

Visma lön – Löneutbetalning till anställda

Mail – Kommunikation via e-post med kunder, samarbetspartner, anställda m.m.

Timezynk – Hantering av logistik mm

 

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  • Maid for you kommer årligen att göra en bedömning huruvida ändamålet med handling om personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med handlingen om personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

 1. Vilka rättigheter har du som kund eller anställd?
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag avseende Maid for you med behandling av dina personuppgifter. Maid for you ska vid en sådan begäran förse dig med en kopia å de personuppgifter som är under behandling.

 

 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

 • Du har i vissa fall rätt till s.k. dataportabillitet (flyttning) av dina personuppgifter.

 

 • Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, nämligen om uppgifterna inte längre behövs för det ändamålet de samlades in för, om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och återkallar samtycket, om behandling sker för direkt marknadsföring och du motsätter sådan behandling, om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning å det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

 • Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke, motsätta dig automatisk beslutsfattande, profilering och att invända mot direkt marknadsföring. Du kan när som helst utöva din rättighet genom att begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot betalning.

 

 1. Kontakt och information
  • Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om Maid for you’s personuppgiftsbehandling.

 

10.2         Du har även möjlighet att lämna in klagomål avseende Maid for you’s behandling av personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)